Algemene Voorwaarden GoGary

Laatst gewijzigd: augustus 2023 Algemene Voorwaarden OfficeShow B.V., gevestigd aan Keienbergweg 59, 1101GA Amsterdam, ingeschreven bij de KvK onder nummer 65563395. 

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
 • OfficeShow B.V.: ingeschreven bij de KvK onder nummer 65563395 hierna te noemen: “Gary”;
 • Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Gary voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.
 • Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.
 • Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
 • Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
 • Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Gary en de opdrachtgever
 • Overeenkomst van opdracht: Elke overeenkomst gesloten tussen Gary en de opdrachtgever.

Artikel 1 Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Gary en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gary, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Gary en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Indien Gary niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gary in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Gary zijn overeengekomen.

Artikel 2 Offertes

 1. Offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle offertes van Gary zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de offerte wanneer deze termijn is verlopen.
 3. Gary kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Gary daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gary anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gary niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van overeenkomst van opdracht van Gary.

Artikel 4 Duur overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor één jaar, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Na verloop van de contractperiode eindigt de overeenkomst van rechtswege, tenzij beide partijen
  ervoor kiezen om de overeenkomst te verlengen.

Artikel 5 Hosting

 1. Gary heeft eigen hosting tot beschikking.
 2. Gary is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval, storingen en buitenwerkingstelling.

Artikel 6 Domeinregistratie

 1. Op de aanvraag en gebruik van de domeinnaam van de Opdrachtgever zijn de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties van toepassing. De registrerende instanties zijn verantwoordelijk ten aanzien van de aanvraag van de domeinnaam. Gary is niet verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvraag van de domeinnaam.
 2. De Domeinregistratie geschiedt op de naam en ter verantwoordelijkheid van de Gary.
 3. De Domeinregistratie geschiedt per 12 maanden en kan niet gewijzigd worden. Na verloop van 12 maanden wordt de domeinregistratie verlengd voor de periode van 12 maanden indien de domeinnaam niet is opgezegd. Het wijzigen van de domeinregistratie geldt als een nieuwe domeinregistratie.
 4. Gary is nimmer aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van de domein en domeinnaam

Artikel 7 Ontwikkeling of onderhoud websites

 1. Indien de door de Opdrachtgever verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele eigendom, garandeert de Opdrachtgever dat hij of zij beschikt over de vereiste licenties.
 2. Gary zal trachten de Opdrachtgever zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 3. Gary brengt voor meerwerk de door haar gehanteerde uurtarief in rekening. Alvorens Gary over gaat tot meerwerk, zal de Opdrachtgever van tevoren op de hoogte worden gesteld.

Artikel 8 Inhoud website

 1. Gary is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie die afkomstig is van de Opdrachtgever en op de website is geplaatst.
 2. Gary heeft het recht de domeinregistratie op non-actief te zetten en/of te verwijderen indien de inhoud:
  – in strijd is met de wetgeving;
  – een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
  – discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
  – een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
  – illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.
 3. Gary is nimmer aansprakelijk voor de schade doordat de Website van de Opdrachtgever onrechtmatige inhoud bevatte, tenzij Gary op te hoogte van dat deze inhoud onrechtmatig was.

Artikel 9 Materialen

 1. Verstrekte gegevens, materiaal en informatie mag Gary gebruiken voor promotie of reclame.
 2. De verstrekte gegevens, materiaal en informatie kan ook getoond worden via andere kanalen. De Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat gegevens, materiaal en informatie ook getoond kan worden via andere kanalen.
 3. Gary heeft het recht om gegevens, materiaal en informatie te verwijderen indien deze in strijd zijn met de wetgeving of onrechtmatig zijn.

Artikel 10 Ontwerp pdf-brochure

 1. De Opdrachtgever en Gary komen overeen dat de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor het correct aanleveren van de inhoud en informatie voor de pdf-brochure.
 2. Gary ontwerpt en levert de brochure overeenkomstig de richtlijnen en wensen van de Opdrachtgever aan, tenzij anders overeenkomen.
 3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om inhoud en informatie aan te leveren indien de inhoud:
  – in strijd is met de (inter)nationale wetgeving;
  – een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
  – discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
  – een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
  – illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.
 4. Indien een van de bovenstaande situaties voor doen heeft Gary het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.
 5. Gary is nimmer aansprakelijk voor de schade doordat de pdf-brochure van de Opdrachtgever onrechtmatige, onjuist of onvolledige inhoud of fouten bevatte.
 6. Gary legt de opdrachtgever een voorstel voor de brochure voor. Op dit voorstel mag de opdrachtgever zijn of haar feedback leveren, totdat de pdf-brochure naar wens is van opdrachtgever.

Artikel 11 Mobiele applicatie

Indien opdrachtgever kiest voor een mobiele applicatie gelden hiervoor de afspraken zoals deze worden vermeld en overeengekomen in de overeenkomst van opdracht.

Artikel 12 Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Gary de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gary zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Gary de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 4. Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Gary daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Gary proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. Gary zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Gary kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Gary zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 13 Uitvoering overeenkomst

 1. Gary zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Gary heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Gary heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Gary het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Gary niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Gary het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Gary.
 7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Gary het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 8. De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14 Honorarium

 1. Het Honorarium en/of tarieven is in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Het Honorarium is inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Van alle bijkomende kosten zal Gary tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 15 Wijziging honorarium

 1. Indien Gary bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Gary gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien Gary het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  – de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gary rustende verplichting ingevolge de wet;
  – de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  – Gary alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  – bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 4. De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 5. Gary zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. Gary zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 16 Uitvoeringstermijnen

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Gary opgegeven termijn.
 2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien Gary gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Gary heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Gary schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Gary alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 17 Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Gary aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Gary aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 3. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 4. Gary is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren. Facturatie vindt per opgeleverde website of opdracht plaats.
 5. Gary en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 8. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Gary en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Gary onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 18 Incassokosten

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Gary in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 19 Opschorting

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Gary het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Gary bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Gary omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Gary kan worden gevergd. Gary behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20 Ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Gary bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Gary op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien Gary de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Gary niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 5. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Gary geleden schade.
 6. Voorts is Gary bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 • na het sluiten van de Overeenkomst Gary omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gary kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gary kan worden gevergd;
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • de Opdrachtgever komt te overlijden.

Artikel 21 Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan Gary of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gary geen invloed kan uitoefenen en waardoor Gary niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Gary in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.
 4. Gary heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gary zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel Gary als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Gary zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien Gary ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gary gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 22 Onderzoek en reclame

 1. De Opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Gary gemeld te worden.
 3. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan Gary gemeld te worden.
 4. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 5. De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever terugzenden van de gebrekkige zaak zal Gary aan de Opdrachtgever vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Gary nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Opdrachtgever Gary niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.
 6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Gary binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Artikel 23 Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Gary is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Gary.
 2. Gary is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.
 3. Gary is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Gary is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gary kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien Gary aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gary beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Gary aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Gary overeenkomstig de verzekering draagt.
 5. Gary is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gary of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 7. De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Gary aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Gary te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 8. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Gary vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 24 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Gary voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
 2. Indien Gary uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gary zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gary en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 25 Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Gary en de door Gary (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 26 Intellectuele eigendom

 1. Gary behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Gary behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 27 Geheimhouding

Zowel Gary als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 28 Privacyverklaring

De voorwaarden zoals vermeld in de afzonderlijke privacyverklaring van Gary zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden. Deze worden afzonderlijk verstrekt bij de overeenkomst van opdracht en zijn te verkrijgen bij ons op aanvraag of in te zien via de website van Gary.

Artikel 29 Servicemails

 1. De Opdrachtgever gaat bij tekenen van overeenkomst van opdracht akkoord met het ontvangen van servicemails. Dit zijn e-mails ter ondersteuning van de dienstverlening aan opdrachtgever. Maximaal één keer per maand zal Gary haar opdrachtgever informeren.
 2. De servicemails hebben als doel opdrachtgever optimaal te kunnen informeren en ondersteunen bij de dienstverlening door Gary.
 3. De Servicemails ontvangt de opdrachtgever per e-mail.
 4. De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor deze e-mails. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 30 Wijziging algemene voorwaarden

 1. Gary heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. Gary zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 5. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 31 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gary partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft. 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 3. Geschillen tussen Gary en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 32 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 65563395.